Habarlar

Habarlar

 • Çanjou Baosheng agaç senagaty, Şanhaýdaky DOMOTEX ASIA / CHINA FLOOR-da şöhle saçýar

  Çanjou Baosheng agaç senagaty, Şanhaýdaky DOMOTEX ASIA / CHINA FLOOR-da şöhle saçýar

  Şanhaýdaky DOMOTEX ASIA / CHINA FLOOR-da Çanjou Baosheng agaç senagaty şöhle saçýar Çaňzhou Baosheng agaç senagaty ýakynda Şanhaýda DOMOTEX ASIA / CHINA FLOOR-da üstünlikli sergini tamamlady.Bu waka kompaniýa, showcasi üçin möhüm tapgyry alamatlandyrdy ...
  Koprak oka
 • Öýüňiz üçin SPC poly saýlamagyň artykmaçlyklary

  Öýüňiz üçin SPC poly saýlamagyň artykmaçlyklary

  Öýüňiz üçin dogry poly saýlamak barada aýdylanda, bazarda köp wariant bar.Gaty agaçdan laminata çenli, saýlamalar başyňy aýlap biler.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda has meşhur bolan pollaryň bir görnüşi SPC (Daş plastik kompozit) pol.SPC pollary i ...
  Koprak oka
 • 2023 poluň tendensiýasy BAOSHENG GÜLLERI

  2023 poluň tendensiýasy BAOSHENG GÜLLERI

  2023-nji ýyla baranymyzda pol dünýäsi ösmegimizi dowam etdirýär, ýaşaýyş ýerlerimizi üýtgedýän täze stilleri, tehnologiýalary we ugurlary ýüze çykarýar.Baosheng Wood Industry Co., Ltd.-de biz diňe bu üýtgeşmeler bilen aýakdaş däl, öňdeligi eýeleýäris.Biri ...
  Koprak oka
 • SPC vs. Adaty gaty agaç: Deňeşdirme

  SPC vs. Adaty gaty agaç: Deňeşdirme

  SPC pol näme?Daş plastmassa birleşmesi üçin gysga SPC pol, esasan PVX we tebigy hek daşyndan ýasalan poluň bir görnüşidir.Netijede, dürli sazlamalarda ulanyp boljak çydamly, suw geçirmeýän we köpugurly pol görnüşi.Durabili ...
  Koprak oka
 • Agaç poly ylmy we kämil görnüşde nädip saklamaly?

  Agaç poly ylmy we kämil görnüşde nädip saklamaly?

  Käbir sarp edijileriň öýlerindäki agaç pol iki ýa-da üç ýyldan az ulanylýar we täzelener.Käbir sarp edijileriň öýlerindäki agaç pollar ýedi-sekiz ýyldan soňam täze ýaly.Ylmy we kämillikde agaç poly nädip saklamaly ...
  Koprak oka
 • EIR näme? —— Hasaba alnan

  EIR näme? —— Hasaba alnan

  Şu günden saýlamak üçin gaty köp gat bar bolsa, jaýyňyz ýa-da işiňiz üçin ajaýyp poly saýlamak kyn.Tehnologiki ösüşler poly tebigy agaçdan owadan görnüş we duýgy berdi, ýöne has gowy.EIR (Registrde ýerleşdirilen) faceüzü täze ...
  Koprak oka
 • Öý bezeginde diwar panelleri ulanylanda haýsy gabat gelýän endikler bar?

  Öý bezeginde diwar panelleri ulanylanda haýsy gabat gelýän endikler bar?

  Iň oňat 8 diwar paneli we öý dizaýnyna laýyklyk ukyplary Tekiz diwar paneli we gapy Görünmeýän gapylar soňky ýyllarda öý mebel pudagynda meşhur dizaýn.Gapy we diwar tutuşlygyna seredilip bilner we WPC birleşdirilen panelleri c ...
  Koprak oka
 • SPC pollary arassalamak we goldamak üçin maslahatlar

  Hapany, tozany we galyndylary aýyrmak üçin poluňyzy yzygiderli süpüriň ýa-da boşadyň.Surfaceer ýüzüni çyzmazlyk üçin ýumşak pyçakly süpürgi ýa-da gaty pol birikdirilen vakuum ulanyň.Dökülmeginiň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almak üçin dökülenleri gysga wagtda arassalaň.Çygly mata ýa-da şepbäni ulanyň ...
  Koprak oka