Agaç poly ylmy we kämil görnüşde nädip saklamaly?

Agaç poly ylmy we kämil görnüşde nädip saklamaly?

Käbir sarp edijileriň öýlerindäki agaç pol iki ýa-da üç ýyldan az ulanylýar we täzelener.Käbir sarp edijileriň öýlerindäki agaç pollary ýedi-sekiz ýyldan soňam täze ýaly.

Agaç poly ylmy we kämil görnüşde nädip saklamaly?
Şeýle uly boşlugyň sebäbi näme?
"Asfalt üçin üç bal we tehniki hyzmat üçin ýedi bal" häzirki wagtda bu pudakda ykrar edilýär.Ylmy ýoluň esasynda poluň dogry we ýeterlik derejede saklanmagy agaç poluň ömrüni kesgitlemek üçin açardyr.

Bejeriş üçin "dört kepillik" bar:

Agaç poly ýokary derejeli we owadan, ýöne saklamak kyn.Käbir abatlaýyş ýerleri hemmeler tarapyndan göz öňünde tutulman biler, käbirlerine duş gelmegi mümkin, ýöne olar bilen nähili işleşmelidigini bilenok.
1. Suwuň göwrümini saklaň
Pol asfaltlanandan soň, iki hepdäniň içinde barlamaly.Uzak ýaşamaýan ýa-da köplenç ýaşamaýan otaglar üçin otaga birnäçe suw howdany goýulmaly we suwuň göwrümi saklanmaly, ýa-da açylmagy sebäpli bugarýan suwuň öwezini dolmak üçin nemlendirijiler ulanylmaly; içerde ýyladyş;Günorta erik ýagyş möwsüminde howa çalşygy güýçlendirilmelidir;Oorapyk gurşaw, agaç poluň ýarylmagynyň, gysylmagynyň ýa-da giňelmeginiň öňüni almak üçin gaty gurak ýa-da çyg bolmaly däldir.
2. poly gury we arassa saklaň
Poly gury we arassa saklaň.Gury ýumşak çygly polotensa bilen poly süpüriň.Demirgazykdaky gurak ýerlerde çygly mata gurak möwsümde poly süpürmek üçin ulanylýar.Günortadaky çygly ýerlerde poly süpürmek ýa-da göni suw bilen ýuwmak üçin çygly mop ulanmaly däl.
3. Içerdäki çyglylygy pes saklaň
Açyk çyglylyk içerdäki çyglylykdan ýokary bolsa, içerdäki çyglylygy pes saklamak üçin gapylary we penjireleri ýapyp bilersiňiz.Açyk çyglylyk içerdäki çyglylykdan pes bolsa, içerdäki çyglylygy azaltmak üçin gapylary we penjireleri açyp bilersiňiz.Çygly we yssy howa bolan ýagdaýynda, kondisioneri ýa-da elektrik fanatyny açyp bilersiňiz.Güýzde we gyşda içerdäki howanyň çyglylygyny ýokarlandyrmak üçin, içerdäki howanyň çyglylygyny 50% - 70% saklamak üçin nemlendiriji ulanylyp bilner.
4. poly owadan saklaň
Agaç poluň gözelligini saklamak we boýag ýüzüniň ömrüni uzaltmak üçin, ony iki aýda bir gezek mum bilen çalyň, mumdan öň tegmilleri süpüriň, soňra poluň mumynyň bir gatlagyny deň derejede çalyň we soňra süpüriň. ýylmanak we ýagty bolýança ýumşak mata.

Hapalanmagyň iki usuly bar:

Agaç poly asfaltlanandan soň, azyndan 24 sagat bejerilenden soň ulanylyp bilner, ýogsam agaç poluň ulanylyşyna täsir eder.Adatça, ýalpyldawuklygy ýitirmezlik üçin agaç pollary çyg mata ýa-da suw bilen süpürmeli däldir.

1. Palta ýa-da şepbik bilen süpüriň
Poly gury we arassa saklaň.Mopy çyglamak ýa-da aşgazan suwy we sabyn suwy bilen boýagyň ýagtylygyna zeper ýetirmezlik we boýag plyonkasyna zeper ýetirmezlik üçin suw ulanmaň.Tozan ýa-da kir bar bolsa, süpürmek üçin gury şepbik ýa-da çygly şepbik ulanylyp bilner.Mum aýda bir gezek (ýa-da iki aý) (mumy almazdan ozal suw buglaryny we kirleri süpüriň).

2. specialörite tegmilleri arassalamak usuly
Specialörite tegmilleri arassalamak usuly: ýag tegmilleri, boýag we syýa ýörite menek aýyryjy bilen süpürilip bilner;eger ganyň tegmilleri, miwe suwy, gyzyl çakyr, piwo we beýleki galyndy tegmiller bolsa, çygly eşik ýa-da degişli mukdarda arassalaýjy bilen batyrylan kir bilen süpürilip bilner;Cleaneri arassalamak üçin güýçli kislota we aşgar suwuklygyny ulanmaň.Boarderli tagtanyň üstündäki tegmilleri wagtynda aýyrmaly.Oilag tegmilleri bar bolsa, ýyly suwa batyrylan awtomatiki eşik ýa-da şepbigi we süpürmek üçin az mukdarda kir ýuwup bilersiňiz;Derman ýa-da boýag bolsa, tegmili agaç ýüzüne eremezden öň aýyrmaly.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral