2023 poluň tendensiýasy BAOSHENG GÜLLERI

2023 poluň tendensiýasy BAOSHENG GÜLLERI

2023-nji ýyla baranymyzda pol dünýäsi ösmegimizi dowam etdirýär, ýaşaýyş ýerlerimizi üýtgedýän täze stilleri, tehnologiýalary we ugurlary ýüze çykarýar.Baosheng Wood Industry Co., Ltd.-de biz diňe bu üýtgeşmeler bilen aýakdaş däl, öňdeligi eýeleýäris.

Bu ýyl iň görnükli üýtgeşmeleriň biri has ýyly we tebigy görnüşli pollara meýilli.Sowuk, monohromatiki çal günler gutardy;sarp edijiler indi güneşli saryýagyz reňklere, çaýkalara we beýleki ýyly äheňlere çekýärler.Bu tendensiýa, has rahatlandyryjy we şahsy öý gurşawyna bolan islegi görkezýär, bu pandemiýanyň köpçülikleýin tejribämizde aýratyn bellendi.

habarlar-

Baoshengde, bu tendensiýanyň öň hataryndadygymyza begenýäris.SPC pollarymyz, winil pollarymyz, LVT, RSVP we laminat pollar görnüşleri indi birneme ýyly, tebigy äheňde gelýär.Tekliplerimiz diňe bir sarp edijileriň estetiki isleglerini kanagatlandyrman, eýsem häzirki zaman pol çözgütlerinden garaşylýan öndürijilik aýratynlyklaryny hem hödürleýär.

Gaty ýadro önümlerimiz, hususan-da, güýçlendirilen durnuklylyk üçin daş polimer kompozit (SPC) ýadrosydyr.Netije?Stil ýa-da rahatlyga zyýan bermezden agyr ulanylmaga çydap bilýän plitkalar we tagtalar.Bu, ýokary önümleri bermek üçin iň täze tehnologiýalary nädip birleşdirýändigimiziň diňe bir mysaly.

Estetika we öndürijilikden başga-da, durnuklylyk Baosheng-de esasy gymmatlykdyr.Diňe owadan we çydamly däl, ekologiýa taýdan arassa önümleri döretmäge ynanýarys.Ekologiýa taýdan arassa pol görnüşleriniň gerimini giňeltmegiň üstünde işleýäris, size diňe bir ajaýyp däl, eýsem-de bolsa, planetamyza hoşniýetli jaý döretmäge mümkinçilik berýäris.

2023-nji ýylyň galan bölegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, çykjak täze kolleksiýalara begenýäris.Has ýyly, has tebigy äheňlere tarap ädim ätşimiz ýaly, öňümizdäki beýleki tendensiýalary öwrenmäge we önümlerimiziň tekliplerine terjime etmek isleýäris.

BS8149-57-

Poluň geljegini kesgitlemäge dowam edenimizde, Baosheng Wood Industry Co., Ltd.-den has köp täzelikleri diňläp bilersiňiz.


Iş wagty: 30-2023-nji maý