Strom Mermer 5MM Lýuks SPC pol

Strom Mermer 5MM Lýuks SPC pol

 • Reňk belgisi:BS8235-6
 • Ölçegi:303 * 606mm / 400 * 800mm / 600 * 1200mm

 • ♦ Hakyky dizaýnlar: SPC TILE keramiki plitalaryň, sementiň we mermeriň görnüşine eýe bolup, islendik giňişlige ajaýyp we hakyky bezeg berýär.
  ♦ Çydamlylygy we güýji
  ♦ Suw geçirmeýän
  Install Gurmak we goldamak aňsat
  At Dyrna çydamly
  Ain Doka çydamly
  Ade solmaga çydamly
  ♦ oda çydamly
  Foot Aýak astynda amatly
  ♦ Ekologiýa taýdan arassa

  Önümiň jikme-jigi

  Gurnama

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  SPC Mermer, köp sanly peýdalary sebäpli çalt meşhurlyk gazanan premium pol görnüşi.Poluň bu görnüşi, ýokary çydamly, suw geçirmeýän, çyzylmaga çydamly, dişlere çydamly we tegmile garşy önüm döredýän ösen Daş Plastik Kompozit (SPC) tehnologiýasy arkaly ýasalýar.SPC Mermerini gurmak we goldamak hem aňsat, bu ýaşaýyş we täjirçilik aýratynlyklary üçin amaly saýlama bolýar.

  Mundan başga-da, SPC Mermer gaty özüne çekiji we islendik giňişlige rahatlyk goşýar.Dürli stil, dokumalar we reňkler bar bolsa, islendik dizaýn estetikasyna laýyk gelýän SPC Mermer önümi bar.Nusgawy ak mermerden häzirki zaman stillerine çenli bu pol bir otagy üýtgedip, ajaýyp wizual täsir döredip biler.

  SPC Mermer hakda iň oňat zatlaryň biri, elýeterli we uzak möhletli bolmagy, islendik emläk üçin uly maýa goýmagydyr.Dogry hyzmat etmek bilen, SPC Mermer köp ýyllap dowam edip biler, bu bolsa uzak möhletli pol çözgüdi gözleýänler üçin akylly saýlama bolar.Jaýyňyzy ýa-da işiňizi täzelemek isleýärsiňizmi, SPC Mermer çynlakaý göz öňünde tutulmaly pol görnüşi.

  “Storm Mermer” özboluşly, tebigy görnüşli çal daş nagşy bilen ajaýyp SPC pol görnüşidir.Ajaýyp dizaýny, SPC poluň berkligini we amalylygyny saklamak bilen islendik giňişlige döwrebap, çylşyrymly duýgy berýär.Mermer mermer nagşynyň reňkiniň we gurluşynyň inçe üýtgemeleri islendik otaga gyzyklanma döredýän çuňluk we ölçeg duýgusyny döredýär.Söwda ýa-da ýaşaýyş ýerleriniň görnüşini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, “Mermer tupany” ajaýyp saýlawdyr.

  Bu ýokary hilli SPC pollary gurmak we goldamak diňe bir aňsat bolman, eýsem çyzmaga çydamly, suw geçirmeýän we süýşmäge çydamly bolup, ony ygtybarly we uzak möhletli pol görnüşine öwürýär.Mermer tupanynyň gözelligi we çydamlylygy bilen giňişligiňizi täzeläň.

  jikme-jiklik
  jikme-jiklik
  jikme-jiklikleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • gurmak
  gurmak
  gurmak
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň